Մասնագիտական զարգացում

Կարգավորում

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ - Ուժի մեջ է 21.02.2018թ.-ից (Գործող)
Սույն կարգում նշված պաշտոններում աշխատելու համար թեկնածուների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման համար

 

Որակավորման քննությունների անցկացման ընթացակարգը - Ուժի մեջ է 18.06.2021թ.-ից (Գործող)

 

Որակավորման հավաստագրի տրամադրման կարգը
(Կանոնակարգ, հավելված 5)

 

Որակավորման քննության արդյունքների բողոքարկման դիմումի ձև