Ֆինանսական արբիտրաժ

Փոփոխություն ՀԲՄ ֆինանսական արբիտրաժային դատարանի կողմից մատուցվող ծառայության սակագնում

19.02.2020

  Հայաստանի բանկերի միության խորհրդի 2020թ. փետրվարի 12-ին կայացած որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել ՀԲՄ ֆինանսական արբիտրաժային դատարանի կանոնակարգում:

Մասնավորապես, Կանոնակարգի Հավելված 1-ում գույքային պահանջներով արբիտրաժային վճարի չափը նվազեցվել է և սահմանվել է 19.000 (տասնինը հազար) դրամ, գործող 25.000 (քսանհինգ հազար) դրամի փոխարեն:

Նշված փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում 2020թ. մարտի 1-ից: