Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Նախորդ տարվա համեմատ ՀՀ բանկերի կողմից վճարված հարկերն ավելացել են 9.4 տոկոսով

14.11.2019
Նախորդ տարվա համեմատ ՀՀ բանկերի կողմից վճարված հարկերն ավելացել են  9.4 տոկոսով